7.4. VERSION : Le lion devenu vieux et le renard : 2° version

En vous aidant de la première version de cette fable, essayez de traduire ce texte.

1 le/wn ghra&saj kai\ mh_ duna&menoj
2 diarke/sai e9autw|~ ei0j trofh_n
3 e1gnw di' e0pinoi/aj ti pra~cai.
   
4  kai\ dh_ parageno&menoj
5 e0n sphlai/w| tini\ katakliqei\j
6 prosepoiei=to nosei=n.
7 parageno&mena ou}n ta_ a1lla zw|~a
8 pro_j au)to_n e0piske/yewj xa&rin
9 sullamba&nwn kath&sqien au)ta&.
   
10 pollw~n ou}n qhri/wn a)nalwqe/ntwn
11 a)lw&phc to_ te/xnasma tou&tou gnou~sa
12 parege/neto pro_j au)to_n
13 kai\ sta~sa e1cwqen tou~ sphlai/ou
14 e0punqa&neto au)tou~:- pw~j e1xeij; -
   
15 tou~ de\ ei0po&ntoj -kalw~j,
16 di' h4n de\ ai0ti/an,
17 ou)k ei0se/rxh| e0nqa&de e1sw;-
18 h( a)lw&phc e1fh:
19 -o3ti o(rw~
20 pollw~n ei0sio&ntwn i1xnh,
21 e0cio&ntwn de\ ou)deno&j.
   
22 o( mu~qoj dhloi= o3ti
23 ou3twj oi9 fro&nimoi tw~n a)nqrw&pwn
24 e0k tekmhri/wn proorw&menoi
25 tou_j kindu&nouj e0kfeu&gousin.