4.4. Qui sont les vrais dieux des hommes


1 o( me\n 0Epi/xarmoj le/gei
2 tou_j qeou_j ei]nai a)ne/mouj,
3 u#dwr, gh=n, h#lion, pu=r, a)ste&raj,
4 e0gw_ d' u(polamba&nw
5 xrhsi/mouj ei]nai qeou_j
6 to _a)rgu&rion h(mi=n kai\ to_ xrusi/on mo&nouj.
7 i9drusa&menoj ga_r tou&touj
8 ei0j th_n oi0ki/an,
9 eu}cai ti/ bou&lei.
10 pa&nta soi genh&setai,
11 a)gro&j, oi0ki/ai, qera&pontej,
12 a)rgurw&mata, fi/loi,
13 dikastai/, ma&rturej.
14 mo&non di/dou:
15 au)tou_j ga_r e3ceij tou_j qeou_j
16 u(phre/taj.